roundbytes.phps

<?

function roundbytes($bytes) {
 # Scale:
 # B = byte    KB = kilobyte MB = megabyte  GB = gigabyte
 # TB = terabyte  PB = petabyte EB = exabyte  ZB = zetabyte
 # YB = yottabyte NB = nonabyte DB = doggabyte
 $suffix = array("B", "KB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB", "ZB", "YB", "NB", "DB");
 $pos = 0;
 while ($bytes >= 1024) {
  if ($pos == 10) { break; }
  $bytes /= 1024;
  $pos++;
 }
 $result=round($bytes,2)."".$suffix[$pos];
 return $result;
}

?>